Info:
De Stichting Erfgoed Klusbrigade is gevestigd
Venemansweg 7
7102 ET te Winterswijk

Secretariaat en contact:
P/a: Illebergdiek 2
7106 CK Winterswijk Ratum
Tel. 06-25180059
E-mail: Info@erfgoedklusbrigade.nl
Rekeningnummer: NL35 SNSB 0772 9838 95
Inschrijvingsnummer KvK: 72544740

De Stichting Erfgoed Klusbrigade is aangemerkt als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Donateurs van culturele ANBI’s kunnen extra belastingvoordeel hebben, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Sinds 1 januari 2014 zijn culturele ANBI’s verplicht om bepaalde gegevens op hun website te vermelden. U vindt ze op deze pagina.

Algemene gegevens:
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Erfgoed Klusbrigade Winterswijk
Statutaire zetel: Winterswijk
RSIN/fiscaal nummer: 8591 47 630

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Erfgoed Klusbrigade bestaat uit 7 personen, zoals hieronder vermeld en vastgelegd bij de Kamer van Koophandel.

Voorzitter: vacature
Secretaris: Ben Aardema
Penningmeester: Jeroen van der Kleij
Lid: Wilma Fransen
Lid: Carolien Moens Kruidering
Lid: Nico Nijenhuis
Lid: Hennie Renskens

Profiel
De Stichting Erfgoed Klusbrigade ondersteunt kleinschalige initiatieven en projecten om (kleine) cultuur historische objecten die liggen in Winterswijk en haar buitengebied in stand te houden.

Er wordt o.a. samen gewerkt met de gemeente Winterswijk, de Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (WCL).

De Stichting Erfgoed Klusbrigade werd opgericht en notarieel geregistreerd op 10 september 2018. De stichting Erfgoedklusbrigade is een voortzetting van het “kippenhok project” van de gemeente Winterswijk en de Stichting WCL.

Aanleiding voor de oprichting was het besef dat veel kleine objecten met een cultuur historische waarde uit het landschap dreigen te verwijderen omdat ze voor de eigenaren economisch niet meer rendabel zijn om in stand te houden.

Donaties via de Stichting Erfgoed Klusbrigade bereiken 100% hun doel. De organisatie is klein en slagvaardig. Via de website, en Facebook wordt regelmatig gerapporteerd over activiteiten en inzet van middelen.

Werving van fondsen en gelden
De Stichting Erfgoed Klusbrigade heeft van de provincie Gelderland een opstart subsidie gekregen van € 25.000,– om de benodigde gereedschappen aan te kunnen schaffen die nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren.

Daarnaast kregen we een opstart subsidie van € 10.000,– van het WCL als aanmoediging voor de Stichting Erfgoedklusbrigade om meer bekendheid en daardoor meer opdrachten te krijgen en meer zelfstandigheid.

De subsidie wordt uitgekeerd in de vorm van een donatie van € 1000,– bij de eerste tien opgeleverde projecten.

Een deel van de inkomsten van de Stichting Erfgoed Klusbrigade komen uit de bijdrage die opdrachtgevers bijdragen voor herstellen van het object. Daarnaast levert de verkoop van steenuilenkasten inkomsten op.

Bestuursleden en vrijwilligers krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Doelstelling
De doelstelling van de Stichting Erfgoed Klusbrigade zoals omschreven in de statuten luidt:

Het (doen) restaureren, instandhouden, adviseren over en beheren van (kleine) cultuur historische objecten, bij voorkeur zichtbaar vanaf (openbare) wegen en paden.

Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verschaffen van financiële middelen en “handjes” die nodig zijn het hierboven beschreven doel te bereiken.
De Stichting Erfgoed Klusbrigade ondersteunt eigenaren van kleine cultuur historische objecten bij het in stand houden ervan. 
Objecten waaraan gedacht kan worden zijn bijvoorbeeld oude welputten, kippenhokken, schuurtjes, weidehekken en broedhuisjes.

Dit doet de Stichting door eigenaren te adviseren en ondersteunen bij restauratie/herbouw van hun object.
Daarnaast bouwt de stichting steenuilenkasten o.a. voor de steenuilenstichting.

Beleidsplan
In het actuele beleid staan het volgende thema’s centraal:

Naamsbekendheid en werven vrijwilligers

Omdat de Stichting Erfgoed Klusbrigade nog maar kort bestaat is een van de doelstellingen te zorgen voor naamsbekendheid van de stichting.

Met diverse activiteiten, zoals mediamomenten bij de oplevering van projecten en het opzetten van een website en facebookpagina wordt er gewerkt aan een verdere uitbreiding van de naamsbekendheid om zo o.a. enthousiaste vrijwilligers te werven.

Restaureren en/of herbouwen van verschillende cultuur historische objecten.

Door ons te manifesteren in lokale media, zoals radio en regionale weekbladen wordt de naamsbekendheid vergroot zodat potentiele “opdrachtgevers” ons kunnen vinden.

Diverse activiteiten
Stichting Erfgoed Klusbrigade organiseert en neemt deel aan activiteiten en evenementen, al dan niet in samenwerking met andere organisaties.

Voorbeelden hiervan zijn:

Vervaardigen en terugplaatsen diverse puitalen, 2021
Deelname Ode aan het Landschap, 2021
Bouw insectenhotels, mei 2021
Verduurzaming Venemansmolen, oplevering 2021
Bouw nieuwe (circulaire) werkplaats, oplevering Q2 2021

Constructie
Oorlogsmonument vergeten slachtoffers Winterswijk, maart 2020 Winterswijk
Overdracht Steenuilenkasten, oktober 2019 in Meddo 
Terug plaatsen gerestaureerde put, juni 2019 in Ratum
Deelname minicongres Agrarisch Erfgoed Achterhoek, juni 2019 in Winterswijk Woold
Deelname aan de Hout- en Ambachtsdag, mei 2019 in Kotten
Inloopdag voor projecten oost Achterhoek, april 2019 in Bredevoort
Overdracht Kippenhok, november 2018 in Ratum

Winterswijk, april 2021